انتخاب دو عكس از جواد قنبري در گزارش منتخب همايش شيرخوارگان حسيني در سايت خبرگزاري صدا وسيما 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2228148/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86