عكاس : جواد قنبري 

لينك گزارش : 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2227927/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-2

 

ادامه عكس ها 

بازدید امروز35
بازدید دیروز29
بازدید هفته97
بازدید ماه542
بازدید کل19166